A04.2

Enteroinvazinės Escherichia coli sukelta infekcija