test

A04.2

  • Enteroinvazinės Escherichia coli sukelta infekcija