A37.0

  • Kokliušas, sukeltas Bordetella pertussis